Politik / Politik og handlingsplan

Politik og handlingsplan

1. Hvem er ansvarlig for projektet? 
 - Hvor skal planen og udførelsen forankres i organisationen og hvem sikrer                kommunikationen i organisationen?

2. Relation til virksomhedens generelle forretningsstrategi? 
- Hvordan tænkes planen integreret i virksomhedens interne organisation og forretningsudvikling?
 
3. Diagnose af den nuværende tilstand? 
-  Hvordan får man klarhed over, hvilke skjulte barrierer og uformelle strukturer, der er med til at skabe og fastholde den nuværende tilstand? Hvordan ser organisationskulturen ud i forhold til at arbejde med eller mod de ønskede forandringer?

4. Konkrete mål og måltal for arbejdet
- Hvilke overordnede mål har organisationen og hvordan kan man løbende vurdere om det går den rigtige vej? 

5. Ressourcer (økonomi, medarbejdere, projektstørrelse) 
- Hvor mange ressourcer afsættes og hænger de realistisk sammen med ambitionsniveauet?

6. Hvilke resultater skal nås for at indfri målene. Hvilke delmål? 
- Hvad skal der helt konkret til af initiativer for at nå de fastsatte mål og hvordan udmøntes de i handlingsplanen?

7. En tidsplan og liste over initiativer. 
- Konkretiser præcis hvad der skal gøres, hvem der har ansvaret, hvad der er afsat af ressourcer og hvornår initiativerne udføres og afsluttes.

8. Plan for at kvinder og ledelse tages op på direktionsniveau jævnligt
- Sørg for at topledelsen løbende informeres og tager medansvar for processen og målene.